Нашият екип по банково право предоставя услуги по учредяване и лицензиране на банки, платежни институции и небанкови финансови институции, както и услуги във връзка с текущата им дейност и с изпълнение на регулаторните изисквания.

TTP има солиден опит в областта на банковото право. Участвали сме като правни консултанти в учредяването на Райфайзенбанк България ЕАД, която е първата чуждестранна банка в България, получила лиценз за извършване на пълен обхват от банкови услуги. TTP продължава да предоставя правни услуги на Райфайзенбанк България ЕАД и на нейните свързани дружества и към момента.

Адвокатите на TTP са консултирали по различни въпроси Търговска банка на Гърция (България) АД; Българо-американска кредитна банка АД; Citibank N.A., Лондон; Banka Nationalle De L’Agricoltura (Banco Antoniana Venetta); Общинска Банка АД. Сред нашите клиенти са също така Raiffeisen Zentralbank Österreich AG и Credit Suisse.

Нашият екип предоставя консултации по регулаторни въпроси в сферата на капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване, както и консултира всякакви финансови проекти – международни и вътрешни заеми, проектно финансиране и секюритизация. Спектърът от клиенти на TTP е широк – в нашата практика сме работили както с кредитори, така и с длъжници, както с инвеститори, така и с финансирани предприятия.

TTP е правен консултант по инвестиционни и регулаторни въпроси на водещи застрахователни и пенсионно-осигурителни дружества в България като ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп АД и дружествата от групата Allianz.